• المعرض التجاري الدولي الثالث للاستزراع المائي
  • المعرض التجاري الدولي الثالث للاستزراع المائي

Site Map

 

About SAS

       - Established 

        - Vision

        - Mission

Objectives 

        - Objectives

Tasks

        - Tasks

SAS Structures

        - Board of Directors

        - General Secretaiat

        - Ogranization Chart

News 

        - Activites

        - News 

Investigative journalism

       - Investigative journalism

Popular sections

       - our partners

        - publication & releases 

        - workshop & events

        - culture species 

SAS Mempership 

        - Mempership

        - Application form

Webste use policy

       - Privacy policy

        - Terms of use

        - Disclaimer

Contact us

        - Contact us 

Advertise with us

         - Advertisment

Photo gallery 

        - Photos album

Find us on social media

         - Facebook

         - Twitter

         - Pinterest

         - Flickr

         - Google plus

         - Youtube

 

         

 

 

 

Find Us ON

facebook twitter linkedin google plus instagram Youtube RSS

Latest Activities

  • Holding the Third Interna

    Launching the events of the Third International Trade Aquaculture Exhibition was announced under the care of Ministry of Ministry of Environment, Wate..
  • His Excellency the Deputy

    The Deputy Minister of the Ministry of Environment, Water and Agriculture for Agriculture, Eng. Ahmed bin Saleh Al-Eyadah inaugurated the Exhibition o..
  • Opening of the 37th Saud

    Minister of Environment, Water and Agriculture Eng. Abdulrahman bin Abdul Mohsin Al-Fadly inaugurated the 37th Saudi Agricultural Exhibition organized..

Advertisement

Last News